Jak myć i dezynfekować endoskopy ?

Endoskopy są powszechnie stosowane w medycynie, umożliwiają przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych, a także niektórych zabiegów operacyjnych. Endoskop to narzędzie medyczne, któ­re jest wykorzystywane wielokrotnie. Podczas badań i zabiegów ma ono kontakt z tkankami cia­ła pacjenta. Ze względu na bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i perso­nelu medycznego, ogromne znaczenie ma zachowanie wysokiego poziomu higieny i właściwe przy­gotowanie endo­skopu oraz akcesoriów endoskopowych do użycia podczas kolejnych zabiegów. Zachowaniu steryl­ności endoskopów medycznych służy przestrzeganie odpowiednich procedur. Proces przygotowa­nia narzędzi endoskopowych do ponownego użytku jest złożony i wymaga dużej ostrożności oraz wykorzystania precyzyjnych narzędzi. Obejmuje on etapy takie jak: mycie manualne, mycie i dezyn­fekcja ma­szynowa oraz przechowywanie narzędzi endoskopowych.

 

Produkty i urządzenia do mycia i dezynfekcji endoskopów

Konstrukcja narzędzi endoskopowych jest wyjątkowo skomplikowana. Z kolei materiały, z których są one wykonane, należą do niezwykle wrażliwych. Z tych powodów mycie i dezynfekcja endosko­pów musi przebiegać w szczególnych warunkach i przy zastosowaniu wyłącznie specjalistycznych preparatów, gwarantujących zarazem wysoki poziom dezynfekcji. W procesie przygotowania do ponownego użycia tego rodzaju sprzętu medycznego znajdują również zastosowanie specjalistycz­ne urządzenia do oczyszczania, mycia i dezynfekcji. Do takich urządzeń zalicza się w szczegól­ności:  myjnie endoskopowe i szafy endoskopowe.

Wykorzystanie automatycznych myjni gwarantuje prawidłowy poziom oczyszczenie endoskopów, a przy tym nie naraża na uszkodzenia tego wysoce złożonego i delikatnego narzędzia me­dycznego. Z kolei szafy endoskopowe służą przechowywaniu endoskopów w warunkach pozwalają­cych na za­chowanie przez wiele godzin odpowiedniego poziomu dezynfekcji. Dzięki tym specjali­stycznym urządze­niom skutecznie wyeliminowane zostaje ryzyko zakażeń podczas badań i zabie­gów medycz­nych z wykorzystaniem endoskopów.